Przewodnik po okolicy
 1. pl
 2. en

REGULAMIN

Witamy Państwa w ośrodku „Przystań w Tatrach”

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami pobytu. Przestrzeganie poniższych zapisów służy zapewnieniu Państwu udanego pobytu, spokoju i bezpieczeństwa. 

 

 • Zameldowanie i opłaty za pobyt.Wynajem w Ośrodku rozliczany jest dobowo. Doba pobytowa rozpoczyna się dla Państwa o godz. 16.00 i trwa do godz. 10.00 dnia następnego. Nie prowadzimy recepcji, dlatego prosimy o kontakt na 2 godziny przed przyjazdem. Dom/lokalwynajmowany jest po uprzednim zameldowaniu wszystkich osób, które będą w nim przebywały.Najemca/Gość jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w procesie rezerwacji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wskazanie danych przez Najemcę.

 

 • Przy odbiorze kluczy Najemca zobowiązany jest okazać dokumenty tożsamości wszystkich osób, które będą przybywać w obiekcie, a także czytelnie wypełnić karty meldunkowe. Swoją kartę Najemca zobowiązany jest podpisać. Odmowa dokonania czynności powyższych może skutkować nie wydaniem kluczy Najemcy z konsekwencjami finansowymi takimi samymi, jak przypadku brak przyjazdu Gościa. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania klucza oraz udostępnienia lokalu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz dla mienia. To samo dotyczy osób nieposiadających dowodu tożsamości.

 

 • Najemca, po zameldowaniu akceptuje standard i warunki, bez możliwości uzyskania zwrotu opłaty za pobyt Najemcy w Ośrodku. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu lokalu w stanie niepogorszonym. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV jest zabronione. Za niezastosowanie się do powyższego postanowienia, Najemcy zostanie naliczona opłata za dodatkowy serwis w wysokości 200 zł.

 

 • W przypadku nieopuszczenia lokalu do godz. 10.00, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 250,00 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w lokalu lub opóźnienia w oddaniu klucza, chyba że uzyskał wcześniej zgodę Wynajmującego/Ośrodka na opuszczenie lokalu po godzinie10.00. W przypadku nieopuszczenia lokalu do godziny 10:00 i nieobecności o tej godzinie Najemcy w lokalu, osoba uprawniona przez ośrodek Wynajmującego/Ośrodek jest uprawniona do wejścia do lokalu pod nieobecność Najemcy, spakowania Jego rzeczy i przeniesienia ich w inne, wybrane przez siebie  miejsce. W takim przypadku Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 200zł. Opłata dodatkowa z tego tytułu nie wyklucza stosowania opłat za nieopuszczenie lokalu na czas.

 

 • Należność za cały pobyt, wraz z opłatą miejscową, depozytem pobierana jest w dniu przyjazdu w momencie odbioru kluczy wejściowych. Gość zobowiązany jest podczas odbioru kluczy zapoznać się ze stanem domu, uwagi co do stanu obiektu tj. uszkodzenia, zniszczenia należy zgłosić natychmiast. Gość proszony jest o utrzymywanie oraz zwrot domu w stanie zastanym inaczej zostanie naliczona opłata za sprzątanie (250 zł).

 

 • Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w lokalu wyłącznie z osobami pełnoletnimi

 

 • Gość zobowiązany jest zgłosić zarówno fakt przebywania Jego gości w najmowanym przez Niego obiekcie, jak i opuszczenia przez Nich lokalu, gdyż poza zameldowanymi gośćmi w lokalu może ( do godziny 22.00) przebywać dodatkowo maksimum 5 osób. W razie stwierdzenia po godzinie 22.00 obecności w obiekcie osób nie wpisanych do karty meldunkowej  Najemca  zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwukrotności dobowej ceny najmu. Wszelkie imprezy, spotkania towarzyskie, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym/Ośrodkiem.

 

 • Parking przy domu jest przeznaczony dla Państwa, jest bezpłatny i niestrzeżony. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej obowiązuje opłata z tytułu udostępnienia drewna do kominka, wynosi ona 30 zł/dobę. W razie potrzeby udostępniamy także węgiel drzewny do grilla używanego w ogrodzie. Worek węgla drzewnego o wadze ok. 2-2,5 kg w cenie 30 zł. Płatność gotówką na miejscu.

 

 • Obiekt nie przyjmuje żadnych zwierząt

 

 • Prosimy o utrzymywanie czystości i stosowanie worków sanitarnych w pojemnikach do tego przeznaczonych (kuchnia, łazienka, toaleta). Przepisy wymuszają stosowanie segregacji śmieci, dlatego prosimy o umieszczanie odpadów stosownie do opisów na pojemnikach ulokowanych obok domu. Odpady segregujemy dzieląc je na 4 kategorie wg następujących zasad : A. plastik/pet/kartony po napojach/puszki metalowe – żółty. Prosimy o maksymalne zgniecenie opakowań plastikowych B. szkło – zielony C. papier - czarny D. odpady zmieszane, czyli : produkty sanitarne, bioodpady, opakowania styropianowe, odpady mokre, resztki jedzenia– czarny

 

 

REZERWACJA. W trakcie dokonywania rezerwacji, w okienku pt " liczba osób", "liczba dorosłych" należy wpisać liczbę wszystkich dorosłych oraz dzieci. Rezerwacji najmu lokalu można dokonać: 

 

a) drogą mailową na adres: voiteks@poczta.onet.pl

 

b) poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego/Ośrodka

 

c) osobiście u Wynajmującego/Ośrodka

 

d) poprzez stronę www.przystanwtatrach.eu Przy rezerwacji należy podać następujące dane: datę przyjazdu i wyjazdu, dane osobowe i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w lokalu. Osoba dokonująca rezerwacji lokalu musi mieć ukończone 18 lat. Wszelkie dodatkowe opłaty, związane z dokonywaniem płatności lub zwrotów (w tym przewalutowanie), obciążają Najemcę.

 

W przypadku skrócenia przez Najemcę swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres cena najmu nie podlega zwrotowi. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego poprzez e-mail i uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości i terminie wskazanym podczas procesu rezerwacji. W przypadku wyboru przez Najemcę sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą uiszczenie opłaty rezerwacyjnej liczy się od momentu uznania rachunku bankowego Wynajmującego. Potwierdzenie zostanie wysłane Najemcy/Gościowi na wskazanego w trakcie procesu rezerwacji maila. Opłata rezerwacyjna powinna zostać uiszczona w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji.Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet ceny najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem ceny najmu należy uiścić nie później niż przed rozpoczęciem najmu (tzn. przed lub w trakcie wręczania kluczy do obiektu) w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna może wynosić 30%-100% ceny najmu. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty oraz okres, jaki pozostał do zarezerwowanego terminu. W razie braku innych postanowień zawartych w potwierdzeniu rezerwacji :

 

a) anulowanie rezerwacji do 61 dni przed datą pobytu jest bezpłatne. Wynajmujący zobowiązany jest w terminie 21 dni roboczych do zwrotu pełnej kwoty opłaty rezerwacyjnej.

 

b) w przypadku anulowania rezerwacji od 60-ego do 31-ego dnia przed rozpoczęciem pobytu lub w dniu przyjazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą za anulowanie rezerwacji w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty rezerwacyjnej.

 

c) w przypadku anulowania rezerwacji od 30-ego dnia przed rozpoczęciem pobytu lub nieprzybycia Gościa lub w dniu przyjazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości 100 % ceny najmu.

 

Powyższe zasady dokonywania i anulowania rezerwacji nie dotyczą rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego tylko w przypadku, jeśli ustalono dla tych partnerów odmienne zasady. Ponadto, odmienne zasady anulowania mogą obowiązywać jeżeli tak ustalono w emailo’wym potwierdzeniu rezerwacji lub wysłanej ofercie zaakceptowanej przez Gościa.

 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub awarię systemu rezerwacyjnego. Za usługi nieobjęte ofertą należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Najemcę.

W przypadku rezerwacji poprzez stronę www.przystanwtatrach, podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest "Paynow". Dostępne formy to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic,  Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Wynajmujący dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Najemcy.

Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia lokalu lub części wspólnych Ośrodka spowodowanych przez Najemcę lub osoby przebywające w lokalu razem z Najemcą, chociażby nieumyślnie, a także pokrycia kosztów (kar pieniężnych, opłat dodatkowych) opisanych w Regulaminie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do poboru kaucji w wysokości 500-800 PLN, według wyboru Wynajmującego, tzn. w formie gotówkowej bądź w formie pre-autoryzacji karty kredytowej. W przypadku preautoryzacji Najemca wyrazi zgodę na przejęcie przez Wynajmującego części lub całości ustalonej kwoty bez fizycznego udziału karty płatniczej Najemcy. Najemca zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu. Zwrot kaucji pobranej w formie gotówkowej następuje podczas wymeldowania, po sprawdzeniu przez Wynajmującego stanu lokalu. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych kaucja zatrzymywana jest do czasu ustalenia przez Wynajmującego wysokości spowodowanych zniszczeń. Zwrot kaucji zablokowanej w formie pre-autoryzacji karty płatniczej następuje w terminie zależnym od banku Wynajmującego i Najemcy. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych, Wynajmujący poinformuje Najemcę drogą e-mailową o stwierdzonych zniszczeniach i kwocie pobranej na poczet usunięcia szkód. Jeżeli szkody spowodowane przez Najemcę przewyższą wartość kaucji, Najemca zobowiązany jest do pełnego pokrycia wartości szkody. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 

Ograniczenia pobytu i opłaty nadzwyczajne.

 

Nie mogą Państwo przekazywać Obiektu/lokalu innym osobom. Państwa Goście nie zameldowani w domu mogą przebywać od godz. 8.00 do godz. 22. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gościom i innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Ośrodka. W Ośrodku między godz. 22.00, a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy. Prosimy aby Państwa zachowanie nie zakłócało spokoju pobytu innych Gości. Każdorazowo opuszczając dom, prosimy o sprawdzenie zamknięcia drzwi. Ponoszą Państwo materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, działania lub zaniechania, jak również działania osób towarzyszących. W przypadku zagubienia przez Gościa kluczy, opłata wynosi 100 zł za klucz. Najemca nie może wymieniać zamków ani dorabiać kluczy do najmowanego lokalu, ani wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w obiekcie/lokalu.Karta-klucz uruchamia zasilanie w energię elektryczną Waszego lokali/domu. Po wyjęciu karty z czytnika następujewyłączenie prądu za wyjątkiem lodówki. W Ośrodku (wewnątrz i zewnątrz) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz niedozwolonych używek lub środków odurzających. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami związanymi z doprowadzeniem lokalu do stanu sprzed naruszenia zakazu oraz dodatkowo karą w wysokości w wysokości 1.000 zł, jak również zostaną Państwo poproszeni o natychmiastowe opuszczenie Ośrodka bez zwrotu opłaty za resztę pobytu. Każde pomieszczenie w domu jest wyposażone w czujniki dymu stąd należy się liczyć z możliwością wezwania straży pożarnej w razie lekkomyślnego uruchomienia alarmu. W takiej sytuacji, zostaną Państwo obciążeni kosztami takiej interwencji. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, stanowczo prosimy o nie używanie w Ośrodkugrzałek, czajników, żelazeki innych urządzeń o dużym poborze mocy, które nie stanowią wyposażenia. Ograniczenie to nie dotyczy ładowarek urządzeń RTV, komputerowych, telefonicznych.W celu ochrony delikatnej powierzchni drewnianych schodów i podłóg prosimy o uprzednie ściąganie butów w przedsionku.Obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, np. świeczki, otwarte drzwi od kominka. Dla Państwa bezpieczeństwa, kominek z palącym się płomieniem nie może zostać pozostawiony bez nadzoru w nocy lub w razie Waszej nieobecności, tym bardziej, że korzystanie z niego odbywa się na Państwa odpowiedzialność i ryzyko. Kominki można używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (opalać wyłącznie suchym drewnem drzew liściastych). Jeżeli temperatura wewnątrz pomieszczenia osiągnie 26 st C, należy przytłumić ogień w kominku za pomocą regulacji górnej (pozycja : wciśnięte do środka). W przypadku osiągnięcia temperatury ok. 29 st C uruchomi się alarm pożarowy w całym obiekcie.Jeżeli strony nie ustaliły inaczej obowiązuje opłata z tytułu udostępnienia drewna do kominka, wynosi ona 60 zł/dobę. Proszę o stosowanie się do instrukcji obsługi urządzeń elektrycznych, instrukcje są na wyposażeniu domu. Przedsionek jest wyposażony w specjalne suszarki na buty narciarskie, czapki, rękawice, itp. proszę zatem je tam przechowywać. Gość odpowiada za wszelkie szkody materialne, które spowodował lub się przyczynił. W razie nie stosowania się do powyższych zasad Mamy prawo poprosić Gościa o natychmiastowe opuszczenie Ośrodka bez możliwości domagania się zwrotu środków za niewykorzystany pobyt. Gość odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu w czasie jego pobytu. Zdanie domu nie wyklucza odpowiedzialności Gościa za szkody ukryte. W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczanie obiektu  przed sprawdzeniem go przez osobę reprezentującą Ośrodek.

 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Najemcę po zakończeniu Najmu przedmioty. Poniesione przez Wynajmującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty doręczenia rzeczy Najemcy, obciążają Najemcę.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, pozostawionego na parkingu Ośrodka. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Najemcy związane z: ewentualnym odgłosami dochodzącymi z ulicy bądź innych, sąsiadujących obiektów. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów (np. prądu, wody, Internetu, TV) z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (w szczególności wiatr halny, nawalne opady śniegu/deszczu). Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Najemcy lub osób trzecich na terenie Ośrodka. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Najemcę lokalu na inny o tej samej lub wyższej kategorii, za uzgodnioną cenę najmu. Wynajmujący może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyłaregulamin.

 • Ośrodek odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze wyłącznie w przypadku złożenia ich do depozytu Ośrodka.

 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, dostępu do Internetu, nawalne opady deszczu/śniegu/gradu.

 • Sprzątanie lokalu lub wymiana ręczników i pościeli są możliwe po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Wynajmującym i  za dodatkową opłatą.

 • Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do lokalu o każdej porze. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując ustaloną cenę najmu.

 • Najemca nie może przekazywać lokalu w podnajem lub do używania osobom trzecim.

 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Ośrodkiem a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Ośrodka.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 • Będziemy wdzięczni Państwu za przestrzeganie niniejszego regulaminu

 

 

Instrukcja użytkowania jacuzzi (dotyczy domu „pudrowego”)

 

Maksymalna temperatura wody w jacuzzi to 37-39˚C, w zależności od temperatury otoczenia. Korzystać z urządzenia można po wcześniejszym umyciu całego ciała. Przed wejściem do jacuzzi należy delikatnie zdjąć pokrywę i odłożyć na bok. Urządzenie jest wyposażone w dysze aeromasażu oraz kolorowe światła. Aeromasaż (bąbelki) uruchamiane są prawym przyciskiem na 10 minut, po czym następuje 10 minutowa, automatyczna przerwa. Każdorazowo, po zakończeniu korzystania z jacuzzi należy go przykryć przeznaczoną do tego plandeką oraz zapiąć 4 zabezpieczenia. Z plandeką należy obchodzić się bardzo delikatnie, nie wolno nią rzucać, deptać jej. Nie wolno ruszać węża spustowego wody.

 • Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się korzystania z jacuzzi w samotności, jak również osobom, które nie powinny tego robić ze względów zdrowotnych bądź higienicznych (otwarte rany, menstruacja, itp.). Ponadto, zabrania się korzystania z jacuzzi przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru osób dorosłych. Rodzice oraz główny najemca w pełni odpowiadają za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, którym udostępnili jacuzzi. Wychodząc na zewnątrz należy brać pod uwagę możliwość poślizgnięcia się.

 • Zabrania się wskakiwania do jacuzzi,  wychlapywania wody na zewnątrz, wrzucania bądź pozostawiania w nim jakichkolwiek przedmiotów, wlewania płynów (soki, alkohol, etc), spożywania posiłków. Dzieci, które używają pieluchy zobowiązane są do stosowania specjalnych pieluszek basenowych.

 • Instalacja wyposażona jest w filtry, woda podlega procesowi uzdatniania i dezynfekcji, ponadto stosowana jest lampa dezynfekująca UV. 

 • Jeżeli w trakcie pobytu woda lub filtry będą wymagały dodatkowej wymiany ze względu na zanieczyszczenie spowodowane przez najemcę, to naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 200 zł.

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 

Dokonując rezerwacji wOśrodku Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowychzgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. § 10. KLAUZULA INFORMACYJNA RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Przystań w Tatrach, Joanna Serafin, ul. Tatrzańska 30A, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Regon-384933234, Polska. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonaniaumowy o usługę hotelarską i realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo –podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nasz obiekt jest z zewnątrz monitorowany systemem kamer.

 

REGULAMIN NASZEGO OBIEKTU 

BLOG

ATRAKCJE

KONTAKT

REZERWUJ ONLINE

REGULAMIN

REZERWUJ

GALERIA

DOMKI

HOME

Przytulne Domki i Apartamenty-Luxury Chalets and Apartments.  Przystań w Tatrach Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Białka tatrzańska, Poronin - domki apartamenty noclegi cały domek apartament, noclegi bukowina tatrzańska, noclegi zakopane, domki bukowina tatrzańska, domki zakopane
Przytulne Domki i Apartamenty-Luxury Chalets and Apartments.  Przystań w Tatrach Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Białka tatrzańska, Poronin - domki apartamenty noclegi cały domek apartament, noclegi bukowina tatrzańska, noclegi zakopane, domki bukowina tatrzańska, domki zakopane
Przytulne Domki i Apartamenty-Luxury Chalets and Apartments.  Przystań w Tatrach Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Białka tatrzańska, Poronin - domki apartamenty noclegi cały domek apartament, noclegi bukowina tatrzańska, noclegi zakopane, domki bukowina tatrzańska, domki zakopane
Przytulne Domki i Apartamenty-Luxury Chalets and Apartments.  Przystań w Tatrach Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Białka tatrzańska, Poronin - domki apartamenty noclegi cały domek apartament, noclegi bukowina tatrzańska, noclegi zakopane, domki bukowina tatrzańska, domki zakopane
Przytulne Domki i Apartamenty-Luxury Chalets and Apartments.  Przystań w Tatrach Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Białka tatrzańska, Poronin - domki apartamenty noclegi cały domek apartament, noclegi bukowina tatrzańska, noclegi zakopane, domki bukowina tatrzańska, domki zakopane
Tatrovia Apartamenty Zakopane
Przytulne Domki i Apartamenty-Luxury Chalets and Apartments.  Przystań w Tatrach Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Białka tatrzańska, Poronin - domki apartamenty noclegi cały domek apartament, noclegi bukowina tatrzańska, noclegi zakopane, domki bukowina tatrzańska, domki zakopane

JAK DOJECHAĆ

https://www.facebook.com/PrzystanwTatrach/

Copyright © Przystań w Tatrach 2020. All rights reserved.  

ul. Tatrzańska 31c

34-530 Bukowina Tatrzańska

Przytulne Domki i Apartamenty-Luxury Chalets and Apartments.  Przystań w Tatrach Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Białka tatrzańska, Poronin - domki apartamenty noclegi cały domek apartament, noclegi bukowina tatrzańska, noclegi zakopane

Proudly created with webwavecms.com